Akkulok - Clayton 5965
lok_074_001.jpg

Grubenakkulok Clayton 5965, Bj. 1972,
Type 4wBE, 1,75 t, von David G. Humphreys,
Scarborough, England